Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ‘Yes ik wil’

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Yes ik wil’;
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.
Cliënt;
Iedere natuurlijke persoon die met ‘Yes ik wil’ een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.
Overeenkomst;
Elke aanbieding van ‘Yes ik wil’, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘Yes ik wil’ en door deze laatste aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Yes ik wil’ komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of telefonische bevestiging. De boeking is definitief als de aanbetaling van €200,- is ontvangen. Met het betalen van de aanbetaling gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van ‘Yes ik wil’.

Honorering en betaling

De door ‘Yes ik wil’ gedane prijsopgave voor trouwen in Nederland is per opdracht verschillend. Altijd zal er met prijzen worden gewerkt die inclusief BTW zijn. De reiskosten bedragen €0,50 per km. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.
Ten alle tijden zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges/kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief.

Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt ‘Yes ik wil’een 1ste factuur toe. Van het totaalbedrag zal de aanbetaling van €200,- vermeld staan in de 1ste factuur. Het restbedrag dient middels een 2e factuur uiterlijk 7 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door 'Yes ik wil' aangegeven bankrekening.
Cliënt is aan ‘Yes ik wil’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘Yes ik wil’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Yes ik wil’ de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval/ziekte ‘Yes ik wil’, calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien ‘Yes ik wil’ haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
In deze gevallen zal er door ‘Yes ik wil’ uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van ‘Yes ik wil’, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

Aansprakelijkheid

‘Yes ik wil’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘Yes ik wil’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘Yes ik wil’.
De door ‘Yes ik wil’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ‘Yes ik wil’en de cliënt (inclusief BTW).

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Yes ik wil’ de volgende kosten in rekening:
Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 30% van het totaalbedrag
Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totaalbedrag
Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.
De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.
De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van ‘Yes ik wil’. Staking van de bedrijfsactiviteiten van ‘Yes ik wil’.
Overlijden van de trouwambtenaar van ‘Yes ik wil’.
Ziekte van de trouwambtenaar van ‘Yes ik wil’ op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

Klachten

‘Yes ik wil’ probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van ‘Yes ik wil’. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoeken wij dit te laten weten. Dit is hun recht. Het geeft ‘Yes ik wil’de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren. Klachten kunnen gericht worden aan:

‘Yes ik wil’
t.a.v. Yolanda Ruiter
Zeekant 99
2586 JE Den Haag

Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is in gesprek na het ontvangen van een klacht een prioriteit.

Geheimhouding

‘Yes ik wil’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van ‘Yes ik wil’ van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met ‘Yes ik wil’is het Nederlands recht van toepassing.